RSS
A A A

Rejestry i ewidencje

 1. Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U.2005.205.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Gimnazjum w Dobczycach udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.
  Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek  spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
  Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 2. W Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:
  1. Ewidencja majątku
  2. Ewidencja akt osobowych
  3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
  4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
  5. Rejestr zarządzeń
  6. Księga ewidencji dzieci
  7. Księga uczniówOpublikował: Aleksandra Nowak
Publikacja dnia: 28.01.2014
Podpisał: Aleksandra Nowak
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 077