RSS
A A A

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Wstęp deklaracji:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce
Tel: 122742078
e-mail: szkolamuzyczna@dobczyce.pl
strona internetowa: https://szkolamuzyczna.dobczyce.pl/

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Linki w treści oraz elementy nawigacyjne są słabo wyróżnione i mają niski kontrast w stosunku do tła witryny. Prawidłowy kontrast wynosi min. 3:1.
 • Teksty na stronie są justowane. Prawidłowa forma to wyrównanie do lewej strony.
 • Strona nie jest responsywna przez co trudno z niej korzystać na urządzeniach mobilnych.
 • Linki do dokumentów nie zawierają informacji o wielkości i formacie.
 • Tabele nie mają zdefiniowanych nagłówków.
 • Brak focusa na elementach nawigacyjnych.
 • Pole wyszukiwarki nie zawiera etykiety.
 • Walidator HTML W3C wykazał błędy krytyczne.
 • Strona nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji:

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Irzyk
e-mail: mirzyk@dobczyce.pl
telefon: 122742078

Informacje na temat procedury:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach znajduje się w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka na II piętrze.
 2. W budynku RCOS znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. W środku budynku RCOS znajdują się 2 windy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.Opublikował: Michał Ładyga
Publikacja dnia: 07.05.2021
Podpisał: Magdalena Irzyk
Dokument z dnia: 07.05.2021
Dokument oglądany razy: 513